ஹார்னி டூட் அவரது கின்கி ஜிஎஃப் தனது பெரிய கொழுப்பு போனரை பொதுவில் ஊதினார்