ஸ்டாக்ஸ் அணிந்து வெளியில் ஆபாசமாக ஆடும் என் சேவல் உடன் விளையாடுகிறது