மேலே சவாரி செய்யும் என் பெண் இன்னும் அவளது மட்டமான சாக்ஸ் அணிந்திருக்கிறாள்