மனைவி மேல் சவாரி செய்து மகிழ்ந்தாள், அவள் அதை மிக வேகமாகவும் கடினமாகவும் செய்ய விரும்பினாள்