ஸ்பானிஷ் ஜோடி பல வழிகளில் புணர்கிறது, பின்னர் காதலி கம்ஷாட் எடுக்கிறாள்