முதல் முறையாக மனைவியைப் பகிரும்போது, ​​அவள் வெட்கப்படுகிறாள் என்று நினைக்கிறாள், உண்மையில் இல்லை