சிறிய கரடுமுரடான மற்றும் ஒல்லியான உடல் நிர்வாணத்துடன் முதிர்ந்த கருப்பு சேரி