டிபி டார்லிங் பல பிபிசியால் பயன்படுத்தப்படுவதையும் புண்படுத்துவதையும் விரும்புகிறார்