இந்த சூடான பெண்கள் கழுதையைத் தட்டுவது, இது அவளுடைய முதல் என்று கூறுகிறார்