அழகாக இருக்கும் மனைவி கண்ணாடியின் முன் பின்னால் இருந்து திருகப்படுகிறாள்