போலந்தைச் சேர்ந்த மோனிகா முதன்முறையாக இணையத்தில் நிர்வாணமாக இருந்தார்