ஒரு இங்கிலாந்து மனைவி ஒரு ஆசன வாயில் அவளது காதலனால் நன்றாகவும் ஆழமாகவும் கிடைக்கிறது