பட் நிர்வாண அமெச்சூர் குஞ்சு ஒரு சார்பு போன்ற தடித்த கடினமான ஆண்குறி சவாரி