நடுப்பகுதியில் இருந்து பயன்படுத்தப்பட்ட ஸ்லட் இரண்டு எடுக்கும்