கவர்ச்சியான ஆசிய மனைவி நாய் பாணி திருகுக்கு பின்னால் இருந்து குத்தப்பட்டாள்