கக்கோல்ட் தம்பதியினர் இனங்களுக்கிடையிலான மூன்று வழி நடவடிக்கையில் 69 ஐ முயற்சித்தனர்