முதிர்ந்த சேவல் காதலன் தன் தொண்டையைப் பெறுகிறான் & ஆம்ப்; முகம் குலுங்கியது