மெல்ல உறிஞ்சும் போது என் நண்பனுக்கு திறமை கிடைத்தது