மி பெலுடா எஸ்போசா கோமோ சிம்ப்ரே மோஸ்ட்ராண்டோ சஸ் ரிக்கோஸ் பெலோஸ்