மனைவி ஃபேட் கழுதை மகிழ்ந்து கருத்துகளை விடுங்கள், நாங்கள் இன்னும் சிலவற்றை இடுகிறோம்